Tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên về “Kỹ năng xây dựng và tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong trường trung học”

Tháng Mười 26, 2015 4:57 chiều

Để góp phần thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông mới, từ ngày 29 đến ngày 30/9/2015, Phòng Giáo dục và Đào tạo Chợ Mới tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên về “Kỹ năng xây dựng và tổ chức các  hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong trường trung học” nhằm nâng cao năng lực tổ chức, chỉ đạo các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh; kỹ năng tổ chức và triển khai, đánh giá kết quả hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong trường trung học qua mạng thông tin trực tuyến.

tn1

Nội dung của đợt tập huấn gồm 04 mô đun:
– Mô đun 1: Một số vấn đề chung về hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong trường phổ thông ở các nước trên thế giới và ở Việt Nam cấp trung học.
 – Mô đun 2: Các hình thức tổ chức và phương pháp dạy học hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong trường trung học trong chương trình hiện hành và chương trình mới (sau 2015).
 – Mô đun 3: Đánh giá kết quả hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong trường trung học.
 – Mô đun 4: Kỹ năng tổ chức triển khai, hỗ trợ việc học của học viên, đánh giá kết quả tập huấn đại trà về hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong trường trung học qua mạng thông tin trực tuyến.

TN2